Phần Mềm Hay

Chuyên cung cấp các loại phần mềm

Tổng cộng:
Phần Mềm Hay

Chuyên cung cấp các loại phần mềm

Tổng cộng:

Chèn đoạn mã này vào File function.php

add_filter( 'woocommerce_my_account_my_orders_columns', 'additional_my_account_orders_column', 10, 1 ); function additional_my_account_orders_column( $columns ) { $new_columns = []; foreach ( $columns as $key => $name ) { $new_columns[ $key ] = $name; if ( 'order-status' === $key ) { $new_columns['order-items'] = __( 'Product | qty', 'woocommerce' ); } } return $new_columns; } add_action( 'woocommerce_my_account_my_orders_column_order-items', 'additional_my_account_orders_column_content', 10, 1 ); function additional_my_account_orders_column_content( $order ) { $details = array(); foreach( $order->get_items() as $item ) $details[] = $item->get_name() . ' × ' . $item->get_quantity(); echo count( $details ) > 0 ? implode( '<wp-br>', $details ) : '–'; }

 

Theo Dõi Qua Email
Thông báo về
guest

0 Bình Luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận
error:
X
Phần Mềm Hay